Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn onmiddellijk contant betaalbaar aan ons adres. Alle facturen worden van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlinterest van 12% ‘s jaars en dat vanaf een datum van eisbaarheid van volledige betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, vastgesteld door ons aangetekend herinneringsschrijven zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met 10% met een minimum van € 24,79 ten titel van contractuele forfaitaire verhoging. Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen. binnen de tien dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Bij gebruik van onze diensten aanvaardt de klant dat de hierboven vermelde voorwaarden door de beide partijen als wet worden aangenomen. Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 53.396,27 dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het KB van 30-06-1966 gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij per post aangetekende brief met kopie aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (eveneens aangetekend). De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen de 12 maanden na de uitvoering van de werkzaamheid die de schuld hebben doen ontstaan. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.